baum

Mestský región Bratislava a okolie / Stadtregion Bratislava-Umland

Implementácia
Pracovného spoločenstva baum_cityregion

(Od 01/2023 – prebieha)

Séria projektov financovaných EÚ so skratkou „baum“ sa skončila koncom roka 2022 a v roku 2023 vstúpila do novej fázy. Spoločné sídlo kancelárie v Bratislave s dvoma zamestnancami, doterajšie služby ako informačné centrum pre prihraničný región a inkubátor cezhraničnej spolupráce zostanú zachované – financované zúčastnenými regiónmi – aj v roku 2023.

Podrobnosti ďalšej spolupráce je ešte potrebné definovať. Za týmto účelom ešte v roku 2023 prebiehajú rokovania s cieľom založiť „Pracovné spoločenstvo baum_cityregion“, ktorého členmi budú hlavné mesto SR Bratislava a spolkové krajiny Dolné Rakúsko a Burgenlandsko.

baum_cityregion by sa tak mal stať pevným bodom v cezhraničnom inštitucionálnom prostredí a stratégia „baum2023+“ by sa mala realizovať pomocou ročných pracovných programov.
Tematicky sa zameriava na tieto štyri oblasti:
1) kultúra a cestovný ruch, 2) ochrana prírody a klímy, 3) priestor a človek a 4) mobilita.

 

Projekt baum_cityregion

(04/2021 – 12/2022)

baum_cityregion je platforma spolupráce, na ktorej sa zúčastňuje mesto Bratislava a rakúske organizácie NÖ.Regional a Wirtschaftsagentur Burgenland. Táto platforma tematizuje cezhraničný mestský región Bratislavy a okolia. Funkčný mestský región Bratislava a okolie sa rozprestiera cez hranice mesta Bratislava a zahŕňa rakúske obce v Dolnom Rakúsku a Burgenlandsku.

Toto funkčné prepojenie je zjavné aj z údajov o slovenských obyvateľkách a obyvateľoch žijúcich v pohraničí: z odhadov je známe, že v rakúskom okolí Bratislavy žije takmer 10 000 Slovákov a Sloveniek.

Výzvy, s ktorými sa stretáva tento funkčný cezhraničný mestský región sú rôznorodé, a vyriešiť ich je možné len pomocou cezhraničného prístupu. Strategickými partnermi sú Stadt-Umland-Management Wien/Niederösterreich a Bratislavský samosprávny kraj.

V popredí záujmu tohto EÚ projektu je príprava založenia spoločnej organizácie mesta Bratislavy a rakúskeho okolia, a tým vytvorenie udržateľnej inštitucionálnej platformy pre mestský región Bratislava a okolie (BAUM). Okrem témy inštitucionalizácie funguje projekt aj naďalej ako platforma výmeny informácií v mestskom regióne, pričom sleduje vybrané cezhraničné témy v nasledujúcich troch oblastiach 1.) mobilita, 2.) priestor a životné prostredie a 3.) kultúra.

Projektoví partneri: Hl. mesto SR Bratislava (HP), NÖ Regional GmbH (PP1) a Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH (PP2).
Strategickí partneri: Stadt Umland Management Wien / Niederösterreich (SUM) a Bratislavský samosprávny kraj.

Na stiahnutie:
Projektový prospekt baum_cityregion
baum_cityregion_Výročná_správa_2022_SK
baum_cityregion_Výročná_správa_2021_SK

 

Projekt baum 2020

(03/2017 – 06/2021)

Projekt „baum2020“ (skratka pre Bratislava Územný Manažment), ktorý bol spolufinancovaný z Programu spolupráce INTERREG VA SK-AT, bol platformou komunikácie, vzájomnej spolupráce a nových iniciatív medzi hl. mestom Bratislava a prihraničnými rakúskymi mestami a obcami z Dolného Rakúska a Burgenlandska. Projekt okrem uvedeného podporoval inštitucionálnu a dvojjazyčnú spoluprácu.

Tematicky sa projekt zameriaval na nasledujúce témy územného manažmentu spoločného cezhraničného mestského regiónu: doprava / mobilita, územné plánovanie a životné prostredie a miestna spolupráca.

Na dosiahnutie lepšej spolupráce a na posilnenie cezhraničných väzieb boli zriadené pravidelné grémiá ako sú Stretnutie starostiek a starostov, BAUM – konferencia, Riadiaca skupina a rôzne odborné pracovné skupiny a stretnutia. Cieľom projektu Bratislava Územný Manažment bola postupná inštitucionalizácia cezhraničného mestského regiónu.

Projekt baum2020 bol v prvom rade komunikačnou a koordinačnou platformou cezhraničnej spolupráce, napriek tomu boli v projekte vyčlenené finančné prostriedky aj na malé lokálne iniciatívy v rámci miestnej spolupráce. Tieto pilotné iniciatívy mali prispieť k riešeniu konkrétnych cezhraničných problémov, a pomôcť odstraňovať bariéry v spolupráci.

Neoddeliteľnou súčasťou projektu baum2020 bolo oslovovanie a zapájanie (participácia) obyvateľov a obyvateliek cezhraničného regiónu do aktivít prostredníctvom cezhraničných prechádzok po regióne tzv. BORDER WALKS, organizovaním informačných stretnutí, ale aj prostredníctvom priameho kontaktu a komunikácie so zamestnancami slovensko – rakúskej kancelárie baum2020 v Bratislave.

Na stiahnutie:
Projektový prospekt baum2020
Správa o činnosti 10/2020 – 06/2021 a Záverečná správa baum2020